Penslar på ett bord

Nödvändiga stödinsatser och tillgänglighet

Du som har en funktionsnedsättning kan vid behov och efter överenskommelse med utbildningsanordnaren (skolan), få nödvändiga stödinsatser när du studerar på en konst- och kulturutbildning. Har du behov av anpassade lokaler för att kunna delta i undervisningen ska utbildningsanordnaren också vidta skäliga åtgärder för att anpassa dessa. Det är endast utbildningar som får statsbidrag som kan ansöka om stöd för de med funktionsnedsättningar.

Vad är nödvändiga stödinsatser?

Nödvändiga stödinsatser är olika former av stödinsatser som ska kompensera svårigheter i studierna. Syftet är att du som studerande ska komma i en jämförbar situation med andra studerande på utbild­ningen när det gäller kunskapsinhämtning och examina­tion. Exempel på stödinsatser kan vara

  • anteckningsstöd
  • mentorstöd av undervisade personal eller av medstuderande
  • utökad lärartid
  • inläsning av litteratur
  • teckenspråkstolkning
  • anpassad examination.

 

Utifrån vad du berättar för skolan om din funktionsnedsättning och de underlag du lämnar in, är det skolan som bedömer ditt behov av stödinsatser på aktuell utbildning. Det kan innebära att ni kommer överens om att nödvändiga stödinsatser är aktuellt. Syftet med nödvändiga stödinsatser är att du ska komma i en jämförbar situation med andra studerande på utbildningen.

Enligt Diskrimineringslagen (2008:567) är bristande tillgänglighet en diskrimineringsgrund. Diskrimineringslagen finns för att skydda dig med funktionsnedsättning. Den som ansvarar för en verksamhet är skyldig att genomföra skäliga åtgärder för att verksamheten ska vara tillgänglig. Åtgärderna är tillräckliga om de leder till att en person med en funktionsnedsättning kommer i jämförbar situation med en person utan denna funktionsnedsättning.

Det går inte att ge ett generellt svar på vilka åtgärder en utbildningsanordnare är skyldig att vidta utan det beror på vad som är rimligt utifrån omständigheterna i den enskilda situationen.

För frågor om diskrimineringslagen rekommenderas du att vända dig till Diskrimineringsombudsmannen. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

När det gäller lokalernas tillgänglighet bedrivs konst- och kulturutbildningarna i lokaler som kan ha olika tillgänglighet. Kontakta den utbildning du är intresserad av om du behöver information om hur skolans lokaler ser ut.

  • När du blivit antagen till en utbildning och vet att du kommer att behöva stödinsatser, ta kontakt med utbildningsanordnaren i ett tidigt skede för att få reda på vad utbildningsanordnaren kan tillgodose/erbjuda.
  • För att utbildningsanordnaren ska få statsbidrag för insatserna behöver du ha ett underlag som bekräftar den funktionsnedsättning som gör att du behöver stödinsatser.

Har du frågor om nödvändiga stödinsatser, kontakta gärna Myndigheten för yrkeshögskolan på telefonnummer 010-209 01 00 (växel) eller via e-post, info@myh.se.