Foto: Johnér

Särskilt pedagogiskt stöd och tillgänglighet

Du som har en funktionsnedsättning kan vid behov få särskilt pedagogiskt stöd när du studerar på en konst- och kulturutbildning. Har du behov av anpassade lokaler för att kunna delta i undervisningen ska utbildningsanordnaren också vidta skäliga åtgärder för att anpassa dessa.

Vad är särskilt pedagogiskt stöd?

Särskilt pedagogiskt stöd är olika former av stödinsatser som ska kompensera svårigheter i studierna. Syftet är att du som studerande ska komma i en jämförbar situation med andra studerande på utbild­ningen när det gäller kunskapsinhämtning och examina­tion. Exempel på stödinsatser kan vara:

  • Anteckningsstöd
  • Mentorstöd av undervisade personal eller av medstuderande
  • Utökad lärartid
  • Inläsning av litteratur
  • Teckenspråkstolkning
  • Anpassad examination (exempelvis enskild examination, muntlig i stället för skriftlig examination eller förlängd examinationstid)
  • Studietekniska hjälpmedel

Vilket stöd kan du få på din utbildning?

Hur utbildningsanordnaren har planerat att stödja studerande som behöver pedagogiskt stöd under sina studier finns redovisat i utbildningsplanen som hör till utbildningen. Du kan ta del av utbildningsplanen antingen genom utbildningsanordnaren eller genom att kontakta Myndigheten för yrkeshögskolan.

Informera om ditt stödbehov

Om utbildningen har beviljats statsbidrag av Myndigheten för yrkeshögskolan kan utbildningsanordnaren (skolan) beviljas extra ekonomiskt bidrag för att sätta in ett sådant stöd.

Det är ditt ansvar som studerande att berätta för skolan att du har svårigheter i studierna. Du behöver visa upp och tillhandahålla underlag som styrker din funktionsnedsättning.

När ditt behov av stöd beror på en konstaterad varaktig funktionsnedsättning kan skolan ansöka om att få ekonomiskt bidrag från Myndigheten för yrkeshögskolan för vissa stödinsatser. Du måste då lämna ett underlag till skolan som bekräftar den funktionsnedsättning som gör att du behöver särskilt pedagogiskt stöd. Underlaget ska vara utfärdat av en person med kompetens att göra sådana bedömningar.

Kom överens med skolan

Det är skolan som bedömer ditt behov av stödinsatser med hänsyn till de underlag som du lämnat in. Därefter kommer ni tillsammans överens om vilka stödinsatser som är nödvändiga och rimliga för att du ska komma i en jämförbar situation med andra studerande på utbildningen.

Tillgänglighet

Enligt Diskrimineringslagen (2008:567) är bristande tillgänglighet en diskrimineringsgrund. Diskrimineringslagen finns för att skydda dig med funktionsnedsättning. Den som ansvarar för en verksamhet är skyldig att genomföra skäliga åtgärder för att verksamheten ska vara tillgänglig. Åtgärderna är tillräckliga om de leder till att en person med en funktionsnedsättning kommer i jämförbar situation med en person utan denna funktionsnedsättning.

Det går inte att ge ett generellt svar på vilka åtgärder en utbildningsanordnare är skyldig att vidta utan det beror på vad som är rimligt utifrån omständigheterna i den enskilda situationen.


När det gäller lokalernas tillgänglighet bedrivs konst- och kulturutbildningarna i lokaler som kan ha olika tillgänglighet. Kontakta den utbildning du är intresserad av om du behöver information om hur skolans lokaler ser ut.

Att tänka på

  • När du blivit antagen till en utbildning och vet att du kommer att behöva särskilt pedagogiskt stöd, ta kontakt med utbildningsanordnaren i ett tidigt skede för att informera om vilka insatser som kan behövas.
  • Du behöver ha ett underlag som bekräftar den funktionsnedsättning som gör att du behöver särskilt pedagogiskt stöd.

Mer information

Vill du veta hur lokalernas tillgänglighet är beskrivna, eller hur skolan redogjort för hur de stödjer studerande som har behov av pedagogiskt stöd i sina studier? Kontakta Myndigheten för yrkeshögskolan via registrator@myh.se så hjälper vi dig att ta fram de uppgifterna. Kom ihåg att du måste kunna ange utbildningens namn och vilken utbildningsanordnare som bedriver utbildningen.

Har du ytterligare frågor, kontakta gärna Myndigheten för yrkeshögskolan på telefonnummer 010- 209 01 00 (vxl) eller på mail, info@myh.se.