Foto: Johnér

Pedagogiskt stöd och tillgänglighet

Du som har en funktionsnedsättning kan få stöd under dina konst- och kulturstudier. Du har också rätt att ställa krav på att lokalerna är anpassade så att du kan delta i undervisningen.

Du som har en funktionsnedsättning kan få stöd i dina studier, så kallat särskilt pedagogiskt stöd, om du är antagen till en utbildning som bedrivs med hjälp av statsbidrag från Myndigheten för yrkeshögskolan. Myndigheten kan bevilja extra ekonomiskt bidrag till utbildningsanordnaren (skolan) för att sätta in ett sådant stöd. 

Vad är särskilt pedagogiskt stöd?

Särskilt pedagogiskt stöd innebär olika former av insatser och åtgärder för att kompensera svårigheter i studiesituationen. Exempel på sådana insatser kan vara:

  • Anteckningsstöd
  • Mentorstöd
  • Utökad lärartid
  • Teckenspråkstolkning
  • Inläsning av litteratur
  • Anpassad examination (exempelvis enskild examination, muntlig i stället för skriftlig examination eller förlängd examinationstid) 

Vilket stöd kan du få på din utbildning?

Hur utbildningsanordnaren (skolan) har planerat att stödja studerande som behöver särskilt pedagogiskt stöd finns redovisat i den utbildningsplan som finns till varje utbildning. Du kan ta del av utbildningsplanen antingen genom att kontakta skolan direkt eller genom att kontakta oss på Myndigheten för yrkeshögskolan.

Utbildningsanordnaren ska sedan bedöma ditt individuella behov med hänsyn till de underlag och omständigheter som du för fram. 

Lokalernas tillgänglighet

Diskrimineringslagen finns för att skydda dig med funktionsnedsättning. Enligt den ska skolan vidta skäliga åtgärder för att anpassa sina lokaler om du har behov av det. Målet är att du inte ska missgynnas jämfört med en person utan denna funktionsnedsättning. 

Det går inte att ge ett generellt svar på vilka åtgärder en skola är skyldig att vidta, utan det beror på omständigheterna i det enskilda fallet. 

Utbildningarna bedrivs i lokaler som kan ha olika tillgänglighet. Kontakta den utbildning du är intresserad av om du behöver information om hur lokalerna ser ut. Det går också bra att kontakta oss på Myndigheten för yrkeshögskolan.

Att tänka på

  • När du blivit antagen till en utbildning och vet att du kommer att behöva särskilt pedagogiskt stöd, ta kontakt med utbildningsanordnaren i ett tidigt skede för att informera dig om vilka insatser som kan behövas.
  • Du behöver ha ett underlag som bekräftar den funktionsnedsättning som gör att du behöver särskilt pedagogiskt stöd.

Mer information

Vill du veta hur lokalernas tillgänglighet är beskrivna, eller hur skolan redogjort för hur de stödjer studerande som har behov av pedagogiskt stöd i sina studier? Kontakta Myndigheten för yrkeshögskolan via registrator@myh.se så hjälper vi dig att ta fram de uppgifterna. Kom ihåg att du måste kunna ange utbildningens namn och vilken utbildningsanordnare som bedriver utbildningen.

Har du ytterligare frågor, kontakta gärna Myndigheten för yrkeshögskolan på telefonnummer 010- 209 01 00 (vxl) eller på mail, info@myh.se.